معانی کودکستان

معانی کودکستان
معانی کودکستان

در اینجا به معانی کودکستان در فرهنگ لغات مختلف اشاره کردیم.

 

لغت نامه دهخدا کودکستان. [ دَ ک ِ ] ( اِ مرکب ) مدرسه ای که به پرورش کودکان ( بین 3 تا 6 ساله ) تخصیص دارد. کودکستان پس از مدرسه دامان مادر و پیش از دبستان قرار دارد. ( فرهنگ فارسی معین ). مدرسه مانندی برای پرورش اطفال خردسال که هنوز درخور مدرسه تهیه یا ابتدایی نباشند. باغچه اطفال. ( یادداشت به خط مرحوم دهخدا ).

 

فرهنگ فارسی مدرسه‌ای که کودکان سه ساله تاشش ساله را آموزش وپرورش میدهد ( اسم ) مدرسه ای که به پرورش کودکان ( بین ۳ تا ۶ ساله ) تخصیص دارد . توضیح کودکستان پس از مدرس. دامان مادر و پیش از دبستان قرار دارد.

 

فرهنگ معین (دَ کِ ) (اِمر. ) مدرسه ای که به تربیت کودکان (بین ۳ تا ۶ ساله ) اختصاص دارد، مدرسة قبل از دبستان ، پیش دبستانی.

 

فرهنگ عمید محلی برای پرورش و آموزش کودکان سه تا شش ساله.

مطالب مرتبط
تاریخچه کودکستان
تاریخچه کودکستان

کودکستان به زبان فارسی واژه کودک باضافه پسوند سْتان بمعنی جمعیت یا گروه همخوان است.

2022-05-05 12:59:09